Če želiš v štirih letih razviti svoje potenciale. Če želiš poiskati odgovor na vprašanje, kdo sem in kaj želim. Če nočeš biti le

številka v šolski statistiki. Potem si na pravi strani. Na strani Gimnazije Slovenj Gradec.

NAGOVOR RAVNATELJICE

 

                                                          

Gimnazija Slovenj Gradec ostaja ena najmanjših in najmlajših šol v Sloveniji. V gimnazijskem prostoru nedvomno izstopamo  kot gimnazija z drugačnim konceptom šole, kjer v ospredje postavljamo človeško dimenzijo. Številne šolske in obšolske dejavnosti, kulturno udejstvovanje in delovanje tako naših dijakov kot profesorjev pa vtisnejo šoli poseben pečat.

Pomembno nam je, da se dijaki na šoli dobro počutijo, da skrbijo za svoje telesno in duševno zdravje in da se znajo ustrezno odzivati na druge, razumeti čustva, vrednote in izkušnje drugih, kar so pomembne življenjske kompetence.

Težimo k razvijanju kritičnega mišljenja in empatije, preko komunikacije, sodelovanja in personalizacije vsebin, k pridobivanju znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja v skladu z njihovimi življenjskimi cilji  in občimi vrednotami.

Ena temeljnih vrednot naše šole je rast posameznika, ne le skozi znanje in učenje, temveč tudi rast posameznika kot osebnosti. Pomembne so nam vrednote sodelovanja, strpnosti, sožitja, ki jih poudarjamo in živimo skozi prikriti kurikulum in udejanjamo v medsebojnih odnosih ter vsebinah, projektih in dejavnostih, ki jih ponujamo.

Naši rezultati in dosežki so plod dobrega dela in sodelovanja učiteljev, dijakov, staršev, zunanjih sodelavcev in lokalne skupnosti.

V resnici imamo vse, kar imajo veliki.

Ravnateljica Gimnazije Slovenj Gradec
Alenka Kac Herkovič, prof.

ZGOD(B)OVINA GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC

 

ZGOD(B)OVINA GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC

 

Naša zgodba je kratka, a zato izredno pestra in zanimiva, njen najlepši del pa je, da je na zelo poseben način povezala profesorje, dijake in njihove starše.

 

Gimnazija Slovenj Gradec je začela s svojim delom 1. septembra 1996. V dveh oddelkih je bilo vpisanih 66 dijakov, pouk pa je prva generacija obiskovala v stavbi Šolskega centra na Koroški 11. Tam smo ostali še naslednje šolsko leto, 1. septembra 1998 pa je šest takratnih oddelkov začelo pouk v stavbi na Gosposvetski 2. Ker se je po nekaj mesecih le začela dolgo pričakovana gradnja nove šole, smo se v nekaj urah preselili v sosednjo stavbo na Gosposvetsko 4. V teh pestrih, a lepih časih se je na mnogih področjih razvijalo šolsko in obšolsko življenje, ki je oblikovalo gimnazijo kot poseben kulturni prostor. Na kulturne večere Gimnazije so prihajali uveljavljeni in odlični slovenski glasbeniki, literati in umetniki, v gimnazijskem kulturnem društvu Spunk pa je uspešno nastajala naša lastna kulturna produkcija.

Čeprav 1. generacija naših gimnazijcev ni dočakala nove stavbe, je uspešno maturirala. Ob tej priložnosti je župan Mestne občine Slovenj Gradec gospod Janez Komljanec vsakemu maturantu podaril poseben zlatnik, ki je replika srednjeveškega novca iz Slovenj Gradca. Ob tej priložnosti pa je v knjižni zbirki E. A. izšla knjiga (danes gledališkega režiserja) Andreja Jusa Kdo te je ubil, Jože?

1. septembra 2000 smo se skupaj s Srednjo strokovno zdravstveno šolo preselili v prenovljeno šolo na Gosposvetski 2. Na robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca smo si v dobrih pogojih lahko zastavili visoke cilje in gradili šolo, ki je navznoter gradila človeške vezi, navzven pa bila obrnjena k neskončnim obzorjem. Z različnimi projekti smo znanja in spoznanja iskali po Sloveniji in Evropi, leta 2002 pa prvič tudi na Japonskem.

Leta 2002 smo v 1. letnik prvič vpisali 3 oddelke, dve leti kasneje pa smo kot ena od štirinajstih slovenskih gimnazij dobili evropski oddelek. Poleg predmetov, ki so krepili evropsko dimenzijo, so se vsako leto vrstile narodne in mednarodne izmenjave z drugimi šolami, šolsko delo pa sta vsako leto popestrila dva učitelja tujca. Medpredmetni projektni dnevi, projektni tedni in timsko poučevanje so zaznamovali naš pouk, koncerti, gledališke predstave, ekskurzije, prostovoljstvo in izbirni šport naše obšolsko življenje, lastne gledališke predstave, glasbene skupine, pevski zbor in nove knjige pa našo gimnazijsko kulturno ustvarjalnost. In ob tem so nastajale in nastajajo vedno nove zgodbe, ki bogatijo zgod(b)ovino Gimnazije Slovenj Gradec.

Zadnje desetletje je samo še sledilo temu zastavljenemu delu in konceptu ter ga kvalitetno nadgradilo. Odlični rezultati v šoli in na splošni maturi, na šolskih in drugih tekmovanjih, aktivna vloga v slovenskih razvojnih projektih, več kot 60 različnih projektnih tednov, več kot 40 mednarodnih (Japonska, Srbija, Češka, Poljska, Ciper, Švedska, Francija, Nemčija in Avstrija) in več kot 10 narodnih izmenjav, izvirne oblike pouka ter izjemno kulturno delovanje in ustvarjanje (gledališki in glasbeni projekti Gimnazijskega kulturnega društva Spunk, gimnazijska knjižna zbirka E. A. s 14 naslovi, mešani pevski zbor Mismomi, kulturni večeri, obiski kulturnih dogodkov, likovne in fotografske razstave, plesne skupine itd.). Ker sodimo med (naj)manjše slovenske gimnazije, sta za vse to bila potrebna pogum in neizmerna energija vseh vpletenih profesorjev, dijakov in njihovih staršev.

 

Prvi ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec

Stane Berzelak, mag.

KNJIŽNICA
KNJIŽNIČARKA
Zuhra Horvat, univ. dipl. nov. in bibliot.
tel.: 02 88 46 546
E-mail: knjiznica@sc-sg.si
Uradne ure

URADNE URE KNJIŽNICE Gosposvetska

Knjižnica bo od 7. 11. 2022 odprta po naslednjem urniku

PONEDELJEK 7.30 – 14.00
TOREK 7.30 – 14.00
SREDA 7.30 – 14.00
ČETRTEK 7.30 – 14.00
PETEK

Vabljeni v knjižnico na Štibuhu

7.30 – 14.00

Knjižnica na Gimnaziji in Srednji zdravstveni šoli je začela delovati kot enota knjižnice Šolskega centra Slovenj Gradec v januarju 2001. Takrat smo knjižnično gradivo razdelili na dva dela  oziroma glede na programe, ki so se izvajali na določenih lokacijah. V tem času smo v njenih prostorih izvajali več dejavnosti. Ob veliki izposoji ter močnem učbeniškem skladu smo med drugim pod mentorstvom knjižničarke Zuhre Horvat izdelovali biltene za ŠKL, Tek po mestnih poteh, Odbojko SVIZ, Rokometne turnirje, Letopis Gimnazije, leta 2004 smo izdali gimnazijski časopis Rekontra. S pomočjo profesorjev in dijakov je v knjižnici do lanskega leta nastajal foto arhiv Gimnazije.
Leta 2008 smo iz programa Šolska knjižnica začeli prenašati knjižnično gradivo na sistem COBISS/Opac, marca 2010 pa smo začeli tudi z izposojo v tem sistemu. To nam je delo zelo olajšalo, saj imamo preko COBISS-a pregled čez celotno knjižnično gradivo na celem Šolskem centru. Knjižničarke pri izposoji sodelujejo ter s pomočjo hišnika dnevno usmerjajo gradivo na lokacije, kjer  je najbolj potrebno.
V šolskem letu 2011/12 smo presegli 20 000 enot knjižničnega gradiva.

https://lh3.googleusercontent.com/-B1kCIwpO5kQ/TzoP39PG-3E/AAAAAAAABIE/iA1fmEneIrM/s160-c/Knjiznica.jpg

POIŠČITE V NAŠI KNJIŽNICI


Obvestila:

Cena izposojevalnine za komplete je tretjina maloprodajne cene. Dijaki lahko pri šolski svetovalni delavki vložijo prošnjo za subvencionirano izposojo. Tisti, ki kompleta ne želijo pa naj to sporočijo na mail: knjiznica@sc-sg.si. Cene so informativne.

Obrazec za naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada za 1. letnik program Gimnazija 2024/25

Povezava do obrazca >>


Obrazec za naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada za 1. letnik program gimnazija 2023/24 >>


SEZNAM UČBENIKOV:

Gimnazija 1. – 4. letnik >>

NAROČANJE UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025:

Kopija-NOVA >>


– knjižnični red >>

– učbeniški sklad >>

         

VPIS

Za šolsko leto 2022/2023 imamo razpisane 3 oddelke oziroma 84 vpisnih mest.

Če imate kakšna vprašanja ali če potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Niko Martini, mag. prof. pedagogike (nika.martini@sc-sg.si).

Vabljeni!

VPIS NOVINCEV 2022/2023

Vpis bo potekal v mesecu juniju. O natančnem terminu vpisa boste vsi prijavljeni v prvi letnik obveščeni po pošti.

 

“Kaj lahko postaneš, ko končaš gimnazijo?” >>

Seznam vseh študijskih programov v Sloveniji v 2023/24 (pdf dokument) >>

 

TAJNIŠTVO

 

Klavdija Cehner 02 88 46 540
Delovni čas 07:00–15:00
Uradne ure ponedeljek: 11.30 – 14.00
torek: 7.30 – 10.00
sreda: 11.30 – 14.00
četrtek: 7.30 – 10.00
petek: 11.30 – 14.00

Za administrativne posle in stike z javnostmi bo skrbela tajnica: Klavdija Cehner.
Mail: klavdija.cehner@sc-sg.si

 

Kaj je potrebno storiti za pridobitev DVOJNIKA SPRIČEVALA (uradnega IZPISA IZ EVIDENCE)?

KONTAKTI

Šolski center Slovenj Gradec
Gimnazija
Gosposvetska 2
2380 Slovenj Gradec

Telefon: (02) 88 46 540

Ravnateljica Alenka Kac Herkovič 02 88 46 543
Svetovalna služba Nika Martini 02 88 46 544
Tajništvo Klavdija Cehner 02 88 46 540
Zbornica Gosposvetska 2 02 88 46 541

 

PRAVILNIKI

ŠOLSKA PRAVILA

Šolska pravila Gimnazije Slovenj Gradec urejajo delo in življenje na naši šoli. Na tej strani pa so dostopni tudi najpomembnejši šolski pravilniki: Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah in Zakon o maturi.

Šolska pravila

Šolska pravila ocenjevanje znanja na Gimnaziji Slovenj Gradec

Pravilnik o ekskurzijah

Varnostni načrt

Zakon o maturi

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Hišni red ob izrednih razmerah


PRAVILNIKI MŠŠ

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu

SVETOVALNA SLUŽBA

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA – GIMNAZIJA

 


 

NIKA MARTINI, prof. mag. ped.

URADNE URE:

PONEDELJEK: 8.00–13.00

TOREK: 9.00–12.00

SREDA: 8.00–13.00

ČETRTEK: 8.00–13.00

PETEK: 8.00–13.00

Govorilne ure za dijake, profesorje in starše:
– v času uradnih ur,
– po dogovoru.

Kontakti:
E: nika.martini@sc-sg.si​

T: 02 88 46 544 

 

Seznam literature za pomoč in krepitev duševnega zdravja >>

 

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo ustanovili Svet staršev, ki ga trenutno sestavlja 20 članov, iz vsakega oddelka gimnazije po dva. Svet staršev ima po 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja naslednje naloge: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa za razvoj šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, voli predstavnike v Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec itd.

KOMISIJE

 

KOMISIJA ZA UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

V skladu s 23. členom akta o ustanovitvi Šolskega centra Slovenj Gradec (sprejet na Vladi RS 2. avgusta 2012) smo oblikovali komisijo za kakovost, ki jo vodi dr. Mojca Čerče (predsednica komisije), člani pa so Hubert Tratnik in Vojko Šuštaršič (predstavnika strokovnih delavcev šole), Alenka Kac Herkovič (starš dijaka) ter dijak ali dijakinja, ki ga bo imenovala dijaška skupnost Gimnazije Slovenj Gradec.

Komisija za kakovost bo spremljala in ugotavljala kakovost vzgojno-izobraževalnega dela  v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi.

 

KOMISIJA ZA PRITOŽBE

V skladu z 41.c členom Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. december 2017) smo v Komisijo za pritožbe imenovali Jožeta Reva, prof., kot predsednika, dr. Mojco Čerče, profesorico psihologije, kot članico, ter Evo Meža, prof. s Srednje zdravstvene šole, kot zunanjo članico.

ŠOLSKI SKLAD
Sklad Gimnazije Slovenj Gradec smo ustanovili v šolskem letu 1996/97, vanj pa so denar prostovoljno namenili starši prve vpisane generacije naših dijakov. Zastavljeni tradiciji sledimo vsa leta, del sredstev pa se zbere tudi z donacijami in s sponzorskimi prispevki. Denar porabimo za izvedbo kulturnih dogodkov na šoli, za sofinanciranje ekskurzij, projektnih in športnih dni, za nadstandard pri pouku športne vzgoje ter za izdajo šolskega letopisa in knjig v knjižni zbirki E. A., ki jih prejmejo vsi dijaki brezplačno. Za namensko porabo denarja skrbi Nadzorni odbor sklada, ki ga vodi s strani Sveta staršev izvoljen predstavnik. Veseli smo, da je vključenost v šolski sklad vsa leta 100 %.
Dostopnost